Saturday, June 30, 2007

Pendidikan Islam 2

Pendidikan Islam 2

Description
Sinopsis

Buku rujukan bagi konsep-konsep asas pengajian Islam seperti akidah dan tasawwur.

Buku Pendidikan Islam ini adalah himpunan artikel-artikel yang ditulis berdasarkan tajuk-tajuk yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penulisan buku ini bertujuan memudahkan para pelajar membuat rujukan dan seterusnya memahami dan menghayati topik-topik yang berkaitan secara langsung dalam proses pendidikan Islam seperti konsep Akidah, Fikah, Akhlak, Sirah dan Tasawwur Islam. Namun, buku ini diterbitkan dalam 2 jilid iaitu Pendidikan Islam 1 yang menerangkan berkenaan Akhlak, Fikah dan Sirah. Bagi Pendidikan Islam 2, ia menerangkan berkenaan Akidah dan Tasawwur.

Menerusi buku ini diharapkan para pembaca dapat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pendidikan Islam secara menyeluruh.
Isi Kandungan

Prakata

Bahagian Satu: Akidah
01. Konsep Dan Tuntutan Dua Kalimah Syahadah
02. Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah
03. Pengukuhan Iman Dan Caranya
04. Pengertian Dan Perbezaan Iman, Kufur, Munafik,Syirik, Asi Dan Murtad
05. Tawakal Dan Tawassul

Bahagian Dua: Tasawwur Islam
01. Konsep Tasawwur Islam
02. Konsep Alam
03. Konsep Kahidupan Dan Kematian
04. Konsep Al-Din
05. Ilmu Pada Perspektif Islam
06. Peristilahan Al-Quran Berkenaan Insan
07. Manusia Sebagai Khalifah Allah
08. Konsep Manusia Sebagai Hamba Allah

ISBN: ISBN 983-192-325-1
Writer: Mardzelah Makhsin,

No comments: