Saturday, June 30, 2007

Pendidikan Islam 1

Pendidikan Islam 1

Description
Sinopsis

Buku rujukan bagi konsep-konsep asas pengajian Islam seperti Fikah, akhlak dan sirah.

Buku Pendidikan Islam ini adalah himpunan artikel-artikel yang ditulis berdasarkan tajuk-tajuk yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Penulisan buku ini bertujuan memudahkan para pelajar membuat rujukan dan seterusnya memahami dan menghayati topik-topik yang berkaitan secara langsung dalam proses pendidikan Islam seperti konsep Akidah, Fikah, Akhlak dan Tasawwur Islam.

Namun, buku ini diterbitkan dalam 2 jilid iaitu Pendidikan Islam 1 yang menerangkan berkenaan Akhlak, Fikah dan Sirah. Bagi Pendidikan Islam 2, ia menerangkan berkenaan Akidah dan Tasawwur.

Menerusi buku ini diharapkan para pembaca dapat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pendidikan Islam secara menyeluruh.
Isi Kandungan

Prakata

Bahagian Satu: Fikah
01. Konsep Ibadah
02. Konsep Perkahwinan Dalam Islam
03. Konsep Dan Amalan

Bahagian Dua: Akhlak
01. Konsep Akhlak Dan Perbezaannya Dengan Moral
02. Kepentingan Akhlak
03. Akhlak Rasulullah SAW
04. Konsep Akhlak Mahmudah
05. Gejala Sosial Dalam Masyarakat Dan Cara Mengatasinya

Bahagian Tiga: Sirah
01. Konsep Kenabian Dan Kerasulan
02. Hijrah Rasulullah SAW
03. Pembukaan Kota Mekah
04. Tokoh-Tokoh Islam Terbilang

ISBN: ISBN 983-192-456-8
Writer: Mardzelah Makhsin,

No comments: